Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111692L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Telatyn”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111692L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Telatyn”
Kwota dofinansowania: 162 195,15 PLN
Całkowita wartość zadania: 572 168,62 PLN

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 600mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 4,0m na odcinku dł. 290mb. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia drogowe, skarpy, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.