Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 111657L od km 0+000 do km 1+345 w miejscowości Posadów”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 111657L od km 0+000 do km 1+345 w miejscowości Posadów”
Kwota dofinansowania: 49 636,22 PLN
Całkowita wartość zadania: 992 719,22 PLN

Zakres robót obejmuje modernizację odcinka drogi dł. 1345mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy i krawężniki, podbudowy, nawierzchnie, chodniki, plantowanie i umocnienia, urządzenia drogowe, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.