Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej w Poturzynie”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

 Nazwa zadania: „Budowa drogi gminnej w Poturzynie”

Kwota dofinansowania: 802 435,27 PLN
Całkowita wartość zadania: 1 236 886,61 PLN

Zakres robót obejmuje budowę odcinka drogi dł. 999mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 3,5m. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, zabezpieczenie kabli, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia drogowe, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.