Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111655L Kryszyn – Łykoszyn od km 0+009 do km 2+215”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111655L Kryszyn – Łykoszyn od km 0+009 do km 2+215”
Kwota dofinansowani: 135 443,96 PLN
Całkowita wartość: 1 933 667,96 PLN

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 2206mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 5,5m. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, ławy i krawężniki, podbudowy, nawierzchnie, plantowanie i umocnienia, urządzenia drogowe, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.