Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Łykoszynie”

Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Łykoszynie”
Kwota dofinansowania: 401 224,21PLN
Całkowita wartość zadania: 407 902,13PLN

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 316mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 5m. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, podbudowy, nawierzchnie, plantowanie i umocnienia, urządzenia drogowe, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.