Przebudowa systemu dróg w miejscowości Posadów

Kwota dofinansowania: 1 652 810,00 PLN
Całkowita wartość: 1 739 800,90 PLN

Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w miejscowości Posadów o łącznej długości 1347mb. składającego się z trzech dróg gminnych:
1) droga gminna nr 111691L od km 0+000 do km 0+364 w miejscowości Posadów
2) droga gminna nr 111685L od km 0+010 do km 0+421 w miejscowości Posadów
3) drogi gminna nr 111696L od km 0+010 do km 0+582 w miejscowości Posadów
Na wyżej wymienionych drogach zostanie wykonana nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych nowych z betonu C30/37 (B-37)gr. 15cm ułożonych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.