Przebudowa systemu dróg w miejscowości Nowosiółki

Kwota dofinansowania: 428 248,00PLN

Całkowita wartość:   brutto 436 988,25PLN

Inwestycja polega na przebudowie drogi nr ewidencyjny działki 175/14; 175/12 od km 0+006 do km 0+219  w miejscowości Nowosiółki o łącznej długości 213mb.

Na wyżej wymienionej drodze zostanie wykonana nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych nowych z betonu C30/37 (B-37)gr. 15cm ułożonych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.