Przebudowa systemu dróg w miejscowości  Poturzyn

Kwota dofinansowania: 1 997 142,00PLN
Całkowita wartość: 2 065 168,08 PLN

Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w miejscowości Poturzyn o łącznej długości 1072mb. składającego się z trzech dróg gminnych:
1) przebudowa dróg gminnych nr 111708L od km 1+159,00 do km
1+278,00 oraz nr 111662L od km 0+000 do km 0+560,00 w miejscowości Poturzyn
2) Przebudowa drogi gminnej nr 111663L od km 0+007,00 do km 0+400,00 w miejscowości Poturzyn .
Na wyżej wymienionych drogach zaprojektowano wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym; wykonanie podbudowy z kruszywa 0-63 gr. warstwy 12cm – warstwa dolna; wykonanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0-31,5 gr. warstwy 8cm – warstwa górna; wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w tym warstwa wiążąca gr. 4cm; warstwa ścieralna 4cm. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.