35 000,00 zł. dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych

Gmina Telatyn w ramach Rządowego Programu  Ministerstwa Edukacji i Nauki „Aktywna tablica” – edycja 2023, otrzymała dofinansowanie w kwocie 35000,00 zł.

W ramach przyznanej dotacji zostaną zakupione dla Szkoły Podstawowej w Telatynie pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe: rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się, kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli, wspieranie innowacyjnych metod pracy, wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.