“Restrukturyzacja małych gospodarstw” także dla nieubezpieczonych w KRUS

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski na “Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowaną z PROW 2014-2020. Rolnik, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach:

  • I rata: 80% pomocy (tj. 48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy,

  • II rata: 20% pomocy (tj. 12 tys. zł) – po poprawnej realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe rolnik może przeznaczyć premię m.in. na:

  • zakup nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia,

  • budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli służących produkcji rolniczej,

  • zakup gruntów rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt, założenie sadów i plantacji wieloletnich

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami (w tym biznesplan), składa się w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/restrukturyzacja-malych-gospodarstw-takze-dla-nieubezpieczonych-w-krus.html