„Przebudowa systemu dróg w miejscowości Wasylów”

Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w miejscowości Wasylów o łącznej długości 747mb. składającego się z dwóch dróg.
1) Przebudowa drogi gminnej nr 111701L od km 0+000,00 do km 0+267,00 w miejscowości Wasylów
2) Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 550 od km 0+000,00 do km 0+480,00 w miejscowości Wasylów.
Na wyżej wymienionych drogach zostanie wykonana nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych nowych z betonu C30/37 (B-37)gr. 15cm ułożonych na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.