Nowe możliwości edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Telatyn

Tytuł projektu: Nowe możliwości edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Telatyn
Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Nr umowy o dofinansowanie: 134/FELU.10.03-IZ.00-0175/23 z dnia 29.01.2024 r.
Wartość projektu: 1 190 713,91 zł
Wartość dofinansowania: 1 067 217,91 zł
Wkład własny (rzeczowy): 123 496,00 zł
Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.
Szkoła objęta wsparciem w ramach projektu:

 • Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie
  Działania realizowane w ramach projektu:
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe)
 • zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga)
 • Zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, matematyczno – przyrodnicze, terapeutyczne, sensoryczne, taneczne, kulinarne, rytmiczne, emocjonalno – społeczne, wyrównawcze: matematyczne, polonistyczne, z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne do teatru, do British Council/Ambasady Brytyjskiej, na Piknik Naukowy na Politechnikę Rzeszowską i do Centrum Nauki Kopernik oraz zwodoznawcze do zakładów pracy)

Grupy docelowe:

 • 191 uczniów (94 kobiet, 97 mężczyzn),
  w tym: co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnościami, 19 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania
 • 38 nauczycieli (32 kobiet, 8 mężczyzn)

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego, poprzez realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, której organem prowadzącym jest Gmina Telatyn w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2026, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijających zainteresowania min.191 uczniów (94dz., 97chł.) oraz szkoleń dla 38 nauczycieli (32K,6M).

Efekty, rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły
 • rozwój innowacyjnych metod nauczania
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie
 • podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkole
 • poprawa dostępności szkoły