Kolejne wielkie pieniądze na ważne inwestycje drogowe w Gminie Telatyn!!!

We środę 28 lutego br w Tomaszowie Lubelskim odbyło się podpisanie umowy na kolejne ważne dla Gminy Telatyn inwestycje drogowe z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu pana Dariusza Stępnia. Gminę Telatyn reprezentował Wójt pan Dariusz Kozłowski przy kontrasygnacie Skarbnika pana Tomasza Szarugi. Przedmiotem umowy objęte zostały roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn. Inwestycja ta polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości 1 986,00mb.,  składającego się z czterech  dróg gminnych:

1. Przebudowa drogi nr ewidencyjny działek 332; 470; 327 od km 0+000,00 do km 0+ 793,00 Radków – Łachowce  

2. Przebudowa drogi gminnej nr 111656L od km 0+000,00 do km 0+720,00 w miejscowości Telatyn

3.Modernizacja (przebudowa)  drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+003,00 do km 0+346,00 w miejscowości Kryszyn  

4.  Przebudowa drogi  gminnej nr ewidencyjny działki  265; 277  od km 0+000,00 do km 0+130,00 w miejscowości Posadów

Prace przy poszczególnych drogach obejmą m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów, umocnień i plantowanie. Dodatkowo pojawią się bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe.

Środki finansowe, dzięki staraniom Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość planowanych do wykonania robót budowlanych wynosi 2 732 451,10 zł. a ich zakończenie planowane jest na koniec października 2024 roku.

Mamy nadzieję, że kolejne ważne dla gminy inwestycje przyczynią się do poprawy życia jej mieszkańców.