Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych pod nazwa: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania:

Modernizacja przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+008 do km 0+263 w miejscowości Radków Kol.”

Całkowita wartość zadania: 189 146,92PLN

Dofinansowanie z RFI L:  165 780,06PLN

Krótki opis zadania:

Długość przebudowanego odcinka 255mb; szerokość nawierzchni  3m.  Zakres robót obejmuje: roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 10cm   30m²;   wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5MPa gr. warstwy 12cm   218m²;  wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych  300 x 150 z betonu C 30/37 grubość 15cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 8cm 765m²; oznakowanie pionowe; obsiew poboczy trawą; inwentaryzacja geodezyjna, wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.