Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 140
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 100
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 127
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 98
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 88
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 110
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 103
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 106
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 115
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 125
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 125
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 137
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 101
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 179
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 95
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 180
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 91
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 99
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 119
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 104
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 118
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 90
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 131
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 117
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 158
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 122
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 84
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 100
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 107
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 99
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 112
pdf Odpowiedż 459 KB 126
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 150
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 103
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 124
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 116
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 120
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 119
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 111
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 93
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 96
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 107
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 107
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 81
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 118
pdf Pokwitowanie 408 KB 114
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 99
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 98
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 113
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 102
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 110
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 116
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 133
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 93
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 93
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 105
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 109
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 105
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 102
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 97
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 98
pdf Wyniki komisji 610 KB 112
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 94
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 105
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 143
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 110
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 109
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 97
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 95
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 120
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 132
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 105
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 102
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 103
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 99
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 126
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 102
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 100
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 94
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 102
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 100
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 108
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 118
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 89
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 101
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 128
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 98
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 82
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 111
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 93
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 128
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 90
pdf Protokół konieczności 1 MB 105
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 69
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 85
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 79
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 94
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 89
jpg 20201216_095138 435 KB 86
jpg 20201216_095149 581 KB 87
jpg 20201216_095224 824 KB 59
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 77
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 67
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 94
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 91
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 57
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 105
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 93
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 85
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 96
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 73