Skuteczne działania przynoszą wymierne korzyści – umowa na remont drogi w Dutrowie już podpisana!!!

Niespełna tydzień temu umowa o przekazanie środków finansowych na remont drogi w Dutrowie została podpisana w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie a już 5 marca br Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski podpisał umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu pana Mariana Nagórnego. Przedmiotem umowy są roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111684L od km 0+150,00 do km 0+551,10 w miejscowości  Dutrów”. Prace przy drodze obejmą m.in. : roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie przepustów oraz podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego wykonanie umocnień i plantowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania umowy w terminie 5 miesięcy od dnia jej podpisania. Całkowity koszt inwestycji to ponad 630 tys. zł. Jesteśmy przekonani, że remont drogi przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Dutrowa i odwiedzających nas gości.