Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie informuje, że prowadzi nabór zgłoszeń do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi w orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany będzie w formie:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Karty zgłoszenia do programu wraz z klauzulą RODO należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Telatynie do dnia 29 marca 2024 roku osobiście lub listownie na adres: ul. Fryderyka Chopina 10; 22-652 Telatyn.

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności.

Informacje o programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024: https://www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski/opieka-wytchnieniowa—edycja-2024-r