Co powinieneś wiedzieć w sprawie uprawy konopi w roku 2022 na terenie Gminy Telatyn

Czy mogę legalnie uprawiać konopie

W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!

Kto może uprawiać konopie włókniste

O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą,
 • osobą fizyczną (rolnikiem).

Warunkiem, który musisz spełnić jest niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyli nie możesz być karany za:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
 • nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
 • zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy

Sprawdź jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych obowiązują na terenie, gdzie planujesz uprawę. Uchwała sejmiku województwa reguluje np. ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy i ich rejonizację.

Uprawę konopi włóknistych możesz prowadzić tylko:

 • na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany;
 • jeżeli posiadasz umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Jeśli planujesz przetwarzać konopie włókniste z własnej uprawy we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa – to złóż odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Zasady uprawy konopi

Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.

Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem uprawy.

Dostaniesz decyzję w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych

Jeśli urząd zezwoli ci na uprawę konopi włóknistych, to zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zezwoleń na danym terenie.

U W A G A  !

Nie otrzymasz zezwolenia jeśli urząd stwierdzi, że:

 • istnieje obawa, że zbiory z uprawy konopi włóknistych nie będą odpowiednio zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem,
 • byłeś karany za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dokumenty

1.Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych

Druk do pobrania ze strony internetowej UG lub osobiście w UG Telatyn.

2.Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Uwierzytelniona kopia

3.Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone ustawą

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 47 ust.3b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii   zobowiązanie zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;

3) zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem;

4) informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.

4.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Uwierzytelniona kopia

5. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany .

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Uwierzytelniona kopia

6. Etykieta z opakowań materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał, Uwierzytelniona kopia

7. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) Druk do pobrania ze strony internetowej UG lub osobiście w UG Telatyn.

Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.

Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.

Ile zapłacisz

30,00 zł

Opłatę wpłać na konto wskazane poniżej.

Dane urzędu , na którego konto należy dokonać przelewu >Urząd Gminy Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn< i banku, na którego konto należy dokonać przelewu >Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim o/Telatyn< numer konta bankowego >69 9620 0005 0100 0172 2002 0002< z dopiskiem >„opłata za wydanie zezwolenia”

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem urzędu, który ci ją wydał w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola prowadzonych upraw

Sposób prowadzenia przez ciebie uprawy konopi włóknistych będzie podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy (np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem innego materiału siewnego, bez wymaganych umów kontraktacji) to dostaniesz nakaz zniszczenia tych upraw (np. przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób), na twój koszt. Nakaz zniszczenia musisz wykonać natychmiast.

Musisz przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.

Urząd cofnie ci udzielone zezwolenie jeśli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa:

 • konopi włóknistych podlega karze grzywny,
 • konopi innych niż konopie włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.

Uprawy maku i konopi włóknistych są pod szczególnym nadzorem państwa

Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie.

Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.