5 kolejnych, nowych odcinków dróg zostanie wyremontowanych!!!

Kolejna umowa na 2024 rok obejmująca remont 5 odcinków dróg została podpisana więc następne inwestycje drogowe przed nami. W poniedziałek 25 marca br w Tomaszowie Lubelskim odbyło się podpisanie umowy na kolejne ważne dla Gminy Telatyn inwestycje drogowe z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu pana Mariana Nagórnego. Gminę Telatyn reprezentował Wójt pan Dariusz Kozłowski przy kontrasygnacie Skarbnika pana Tomasza Szarugi. Przedmiotem umowy objęte zostały roboty budowlane  na pięciu odcinkach dróg gminnych: w Żulicach, Poturzynie, Dutrów – Kryszyn, Dutrów i Wasylów, które będą zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Telatyn o łącznej długości 3 526, 40 mb. 1. Zadanie 1 – Przebudowa dróg gminnych nr 111704L od km 0+009,50 do km 0+276,00  i od km 0+628,00 do km  0+761,70 w miejscowości Żulice 2. Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 111663L od km 0+400,00 do km 0+817,00 w miejscowości Poturzyn 3. Zadanie 3 – Przebudowa  drogi gminnej nr 111658L od km 1+592,00 do km 1+860,00, oraz od km 2+062,00 do km 2+793,00  Dutrów- Kryszyn 4. Zadanie 4 –  Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki  14  od km 0+005,00 do km 0+678,30 i od km 0+702,30 do km 0+785,20  w miejscowości Dutrów 5. Zadanie 5 – Przebudowa drogi gminnej nr 111659L od km 0+000,00 do km 0+954,00 w miejscowości Wasylów Prace przy poszczególnych drogach obejmą m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wykonanie zabezpieczeń, wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów, umocnień, barier ochronnych i plantowanie. Łączny koszt prac wyniesie 3 873 297, 98 zł. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 25 października br. Jesteśmy przekonani, że kolejne ważne dla gminy inwestycje przyczynią się do poprawy życia naszych mieszkańców i odwiedzających nas gości.