Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Łachowcach

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończyliśmy realizację zadania pt. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127539L od km 0+005 do km 0+340 w miejscowości Łachowce”.
Całkowita wartość zadania: 302 268,34 PLN
Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 220 900,00PLN
Zadania dofinansowane w 80% w ramach pozyskanych rządowych środków na zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją.
Długość przebudowanego odcinka wynosi 335mb; szerokość nawierzchni 3m; dodatkowo wykonano mijankę szer. 5m. Zakres wykonanych robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych 300 x 150 z betonu na podsypce cementowo – piaskowej, plantowanie korony nasypów i poboczy, obsiew poboczy trawą oraz inwentaryzację geodezyjną.