Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 187
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 140
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 156
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 134
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 120
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 138
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 140
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 137
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 155
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 161
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 155
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 166
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 142
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 219
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 124
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 210
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 125
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 129
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 153
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 133
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 144
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 119
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 164
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 149
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 192
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 150
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 108
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 135
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 134
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 126
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 140
pdf Odpowiedż 459 KB 158
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 182
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 136
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 155
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 142
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 150
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 149
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 144
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 113
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 124
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 133
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 136
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 107
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 150
pdf Pokwitowanie 408 KB 141
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 123
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 131
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 139
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 142
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 136
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 147
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 157
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 117
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 115
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 129
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 130
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 137
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 130
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 123
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 122
pdf Wyniki komisji 610 KB 135
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 114
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 126
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 170
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 145
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 136
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 120
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 115
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 142
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 156
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 126
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 124
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 124
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 117
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 144
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 123
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 503
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 115
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 121
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 126
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 133
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 149
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 118
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 124
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 161
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 119
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 106
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 142
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 118
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 158
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 115
pdf Protokół konieczności 1 MB 129
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 91
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 134
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 100
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 124
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 118
jpg 20201216_095138 435 KB 132
jpg 20201216_095149 581 KB 116
jpg 20201216_095224 824 KB 88
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 105
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 96
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 123
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 124
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 89
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 133
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 140
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 128
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 128
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 105