Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 238
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 191
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 212
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 173
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 167
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 187
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 216
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 181
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 196
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 243
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 199
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 219
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 200
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 273
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 164
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 261
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 168
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 168
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 195
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 178
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 185
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 163
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 215
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 212
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 236
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 195
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 151
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 177
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 175
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 175
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 184
pdf Odpowiedż 459 KB 206
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 222
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 174
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 200
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 182
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 192
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 191
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 182
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 152
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 161
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 172
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 182
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 146
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 198
pdf Pokwitowanie 408 KB 190
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 161
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 175
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 177
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 186
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 173
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 211
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 223
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 151
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 148
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 175
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 162
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 180
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 167
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 159
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 160
pdf Wyniki komisji 610 KB 169
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 146
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 160
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 217
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 197
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 176
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 160
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 148
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 188
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 192
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 168
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 157
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 159
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 148
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 181
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 161
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 543
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 158
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 158
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 165
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 187
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 189
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 150
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 168
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 214
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 152
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 150
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 184
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 159
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 206
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 172
pdf Protokół konieczności 1 MB 164
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 129
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 196
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 137
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 163
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 164
jpg 20201216_095138 435 KB 173
jpg 20201216_095149 581 KB 153
jpg 20201216_095224 824 KB 121
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 145
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 138
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 171
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 166
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 153
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 189
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 204
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 177
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 168
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 152