Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 110
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 76
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 83
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 60
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 58
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 74
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 77
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 59
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 64
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 74
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 68
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 75
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 73
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 135
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 63
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 74
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 63
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 65
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 71
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 53
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 71
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 62
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 64
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 69
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 77
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 70
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 56
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 64
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 62
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 61
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 64
pdf Odpowiedż 459 KB 73
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 56
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 73
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 75
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 57
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 72
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 62
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 72
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 53
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 57
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 67
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 71
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 57
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 70
pdf Pokwitowanie 408 KB 65
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 59
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 62
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 69
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 65
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 67
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 101
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 96
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 65
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 64
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 65
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 50
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 57
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 78
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 62
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 63
pdf Wyniki komisji 610 KB 57
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 66
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 68
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 98
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 86
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 63
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 62
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 63
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 69
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 62
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 66
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 62
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 72
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 62
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 57
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 60
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 65
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 66
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 56
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 58
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 61
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 54
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 54
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 70
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 73
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 57
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 40
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 83
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 71
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 78
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 69
pdf Protokół konieczności 1 MB 46
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 38
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 54
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 43
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 50
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 47
jpg 20201216_095138 435 KB 36
jpg 20201216_095149 581 KB 37
jpg 20201216_095224 824 KB 36
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 34
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 32
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 46
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 36
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 42
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 53
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 41
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 47
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 52
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 43