Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 279
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 227
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 247
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 209
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 195
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 221
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 256
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 208
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 223
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 296
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 227
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 251
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 234
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 307
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 190
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 297
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 200
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 198
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 225
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 208
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 214
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 192
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 252
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 267
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 265
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 223
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 183
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 210
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 204
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 205
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 218
pdf Odpowiedż 459 KB 238
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 250
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 205
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 232
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 213
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 218
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 224
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 210
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 183
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 189
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 202
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 210
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 176
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 234
pdf Pokwitowanie 408 KB 227
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 190
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 209
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 208
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 220
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 204
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 263
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 264
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 179
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 176
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 210
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 190
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 216
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 199
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 188
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 192
pdf Wyniki komisji 610 KB 198
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 176
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 187
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 262
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 231
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 204
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 190
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 175
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 220
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 219
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 201
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 184
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 191
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 177
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 213
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 233
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 580
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 193
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 185
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 196
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 219
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 238
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 180
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 209
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 252
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 177
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 187
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 227
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 188
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 253
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 205
pdf Protokół konieczności 1 MB 193
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 155
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 236
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 166
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 189
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 197
jpg 20201216_095138 435 KB 205
jpg 20201216_095149 581 KB 180
jpg 20201216_095224 824 KB 149
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 177
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 167
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 199
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 200
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 201
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 227
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 246
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 215
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 201
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 180