Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 323
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 271
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 283
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 493
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 238
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 265
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 314
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 250
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 260
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 356
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 263
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 289
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 298
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 353
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 230
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 338
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 258
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 237
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 264
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 245
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 254
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 247
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 294
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 337
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 310
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 262
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 220
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 247
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 242
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 244
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 257
pdf Odpowiedż 459 KB 282
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 311
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 240
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 267
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 251
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 259
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 255
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 253
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 219
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 223
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 241
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 249
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 215
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 284
pdf Pokwitowanie 408 KB 277
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 229
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 252
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 251
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 259
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 244
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 318
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 321
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 210
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 213
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 252
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 241
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 272
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 241
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 234
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 231
pdf Wyniki komisji 610 KB 236
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 220
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 228
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 303
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 276
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 240
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 235
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 222
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 265
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 262
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 254
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 224
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 233
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 217
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 251
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 276
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 625
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 236
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 225
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 235
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 259
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 297
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 222
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 266
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 307
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 217
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 243
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 290
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 228
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 306
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 258
pdf Protokół konieczności 1 MB 237
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 189
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 286
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 211
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 227
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 240
jpg 20201216_095138 435 KB 248
jpg 20201216_095149 581 KB 213
jpg 20201216_095224 824 KB 186
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 209
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 204
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 236
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 239
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 254
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 274
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 322
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 287
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 244
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 220