Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej w Gminie Telatyn

Opis projektu

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn – Szkoła Podstawowa . Zaplanowany zakres robot budowlanych obejmuje termomdernizację ww. budynku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakosci powietrz, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczen do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak równieżmontaż instalacji urządzeń ykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne oraz kociol na pelet. Dzięki wymianie instalacji grzewczej, ociepleniu ścian zewnętrzynch oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, zminiejszy się emisja gazówz procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektrycczna ora poprawie ulegnie stan techniczny obiektu.

Efekt projektu

Wplynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczen dostarcznych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektuzauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym.Oczekiwanym rezultatem podjętych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplna i elektrczną w budynku użyteczności publicznej. Kluczowymi rezultatami przedmotowego projektu będą: – ilość zaoszczędzonej energii:cieplnej: 4741,43 GJ/rok, elektrycznej: 57,2438 MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 498,6751 CO2/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,17 MW.

Cel projektu

Projekt ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminie Telatyn”, prowadzące do obniżenia kosztów za energię elektryczną, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 2625914,28 zł

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół odbioru Doradztwo i Reklama 673 KB 220
pdf Umowa 1.1.2019 Doradztwo i Reklama 3 MB 171
pdf FLISBUD z dnia 02-10-20219 1 MB 191
pdf FLISBUD z dnia 10.10.2019 875 KB 159
pdf KNR.042.5.1.2019 z dnia 24-06-2019 689 KB 145
pdf KNR.042.5.1.2020 z dnia 14-02-2020 1 MB 167
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 04-07-2019 2 MB 181
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 25-09-2019 - opinia prawna 2 MB 163
pdf KNR.042.5.2.2019 z dnia 29-08-2019 717 KB 179
pdf KNR.042.5.2.2020 z dnia 14-03-2020 577 KB 208
pdf KNR.042.5.3.2019 z dnia 30-07-2019 649 KB 182
pdf KNR.042.5.4.2019 z dnia 26-09-2019 848 KB 200
pdf KNR.042.5.5.2019 z dnia 07-10-2019 879 KB 173
pdf KNR.042.5.6.2019 z dnia 14-10-2019 2 MB 247
pdf Pismo przewodnie z dnia 02-04-2019 523 KB 149
pdf Protokół z dnia 04-10-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 969 KB 243
pdf Protokół z dnia 05-09-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 1 MB 151
pdf Protokół z dnia 18-07-2019 r. z przeglądu stanu realizacji zadania 682 KB 154
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 10 1 MB 178
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 11 542 KB 160
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 12 1 MB 169
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 13 1 MB 147
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 14 224 KB 191
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 15 1 MB 179
pdf Dokumerntacja ofertowa Powers 9 1 MB 220
pdf Dotyczy realizaci umowy 2.2016 1 865 KB 179
pdf dotyczy realizacji umowy 2.2016 2 1 MB 136
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 3 134 KB 161
pdf Dotyczy realizacji umowy 2.2016 4 662 KB 161
pdf Informacja o spełnieniu warunków w postepowaniu 1 MB 150
pdf Informacja o wysokości środków 249 KB 166
pdf Odpowiedż 459 KB 185
pdf ogłoszenie wykonanie audytu 739 KB 208
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Agrox 85 KB 159
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Biuro Architoniczne 86 KB 183
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Impuls colsulding 87 KB 168
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie Powersun 86 KB 176
pdf Ogłoszenie wyn. postępowania zawiadomienie PPUH Vitaro 87 KB 176
pdf okreslenie wartości zamówienia 461 KB 169
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 2 645 KB 136
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 3 644 KB 146
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 4 638 KB 158
pdf Oświadczenie członka komisji przetargowej 647 KB 164
pdf Oświadczenie kierownika zamawiajacego 650 KB 131
pdf Pełnomocnictwo 663 KB 179
pdf Pokwitowanie 408 KB 173
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia audyt energetyczny 3 MB 145
pdf Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP 227 KB 155
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Agrox 114 KB 163
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia Powersun 153 KB 167
pdf Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia PPUH Vitaro 187 KB 157
pdf Projekt umowy , oferty 15 MB 177
pdf Protokół postępowania w trybie przetargu nieogranicznego 4 MB 190
pdf Przetarg nieograniczony 18 MB 137
pdf Umowa 2.2016 Powersun 10 MB 133
pdf Uwagi do projektów budowlanych 4 MB 152
pdf Wezwanie do uzupełnienie dokumentów Agroź sp zo.o. 1 MB 148
pdf Wezwanie do zawarcia umowy 1 MB 160
pdf wniosek o wydanie pełnomocnictwa 425 KB 151
pdf Wniosek w sprawie wszczecia postępowania 811 KB 142
pdf Wykonanie audytu energetycznego 9 MB 143
pdf Wyniki komisji 610 KB 154
pdf wysłanie ogłoszenia do BZP96420-2016 97 KB 132
pdf Zarządzenie nr 2.2016 495 KB 146
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Impuls consuting Sp z.o.o 2 MB 197
pdf Zawiadomienie o poprawieniu przez zamawiajacego oczywistych omyłek rach Powersum Sp z.o.o 1 MB 173
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Agrox Sp.z. o.o 2 MB 157
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Biuro Architektoriczne Janusz Lewowski 1 MB 141
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Impuls consuling Sp z.o.o 2 MB 133
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powersun 1 MB 169
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRUH Vitaro 2 MB 176
pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1 MB 148
pdf Zbiorcze zestawienie punktacji 416 KB 141
pdf Gmina Telatyn 16 03 2020 929 KB 143
pdf Gmina Telatyn 28 04 2020 564 KB 134
pdf umowa nr 2. 2019 Flisbud 15 MB 165
pdf Aneks z dnia 07.05.2020 do mowy nr 5.1.2019 z dnia 02.04.2019 571 KB 144
pdf Aneks z dnia 16.05..2019 do umowy nr 5.1.2019 z dnia 582 KB 524
pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 891 KB 139
pdf Oerta Usługi Projektowe Atonina Gwozda 1 MB 141
pdf Oferta AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 147
pdf Oferta Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 2 MB 158
pdf Oferta szacunkowa AGRO-BUD Bogdan Kozyra 1 MB 170
pdf Oferta Szacunkowa Doradztwo i Wykonawstwo Robut Budowlanych AKTEX Antoni Kopytko 920 KB 137
pdf Oferta szacunkowa Usługi Projektowe Antonina Gwozda 2 MB 142
pdf Powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 510 KB 193
pdf Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 1 MB 137
pdf Umowa nr 5.1 2019 nadzór inwestorski 7 MB 130
pdf Wniosek z dnia 05.05.2019 o zmianę inspektora 3 MB 164
pdf Wniosek z dnia 10.05.2020 o zmianę inspektora nadzoru 542 KB 140
pdf Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia - inspektor nadzoru 2 MB 181
pdf Zapytanie ofertow - nadzór inwestorski 12 MB 148
pdf Protokół konieczności 1 MB 149
pdf Protokółz dnia 07.09.2020 4 MB 113
pdf Przesunięcie kwot 831 KB 169
pdf Rozliczenie zaliczki 169 KB 122
pdf Zapotrzebowanie na środki 706 KB 147
pdf Zgłoszenie wykonania I etapu FLISBUD 581 KB 146
jpg 20201216_095138 435 KB 158
jpg 20201216_095149 581 KB 138
jpg 20201216_095224 824 KB 107
pdf Aneks 1 inspektor nadzoru 571 KB 131
pdf Aneks 2 inspektor nadzoru 582 KB 122
pdf Aneks 3 inspektor nadzoru 576 KB 154
pdf Aneks Doradztwo i Reklama 613 KB 149
pdf Protokół odbioru artykół nr 1 Doradztwo i Reklama 1 MB 123
pdf Protokół odbioru artykół nr 2 Doradztwo i Reklama 1 MB 163
pdf Protokół odbioru artykół nr 3 Doradztwo i Reklama 1 MB 175
pdf Protokół odbioru artykół nr 4 Doradztwo i Reklama 1 MB 157
pdf Protokół odbioru artykół nr 5 Doradztwo i Reklama 1 MB 151
pdf Protokół odbioru tablica pamiątkowa Doradztwo i Reklama 4 MB 129