Strategia Rozwoju Gminy Telatyn na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Telatyn przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Telatyn na lata 2021-2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Telatyn polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Ważnym elementem w opracowaniu strategii rozwoju jest sformułowanie odpowiednich projektów strategicznych, które będą także stanowiły odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej.

W związku z tym zapraszamy Państwa do wypełnienia poniżej załączonej karty projektu i włączenia się tym samym w opracowanie dokumentu strategicznego.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez lokalny samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców.  Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję przedsięwzięcia strategii. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie do 7 grudnia br.  w postaci zeskanowanej na adres e-mail:  gmina@telatyn.pl

Powyższe spowodowane jest ograniczeniem kontaktów osobistych z mieszkańcami z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID 19.

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc formularz konsultacji społecznych 111 KB 266
pdf formularz konsultacji społecznych 216 KB 193