przykład

DCF 1.0

srtyhsrtysrtyhsrtysrtyhsrtusrtusrt  srtysrtyhsrt yate ysthy styhs tst srthy srtyhs tstr styh srtyhas tyty sty dfghaghaghatyha er aer aergaer aerg aer aeraerg aertga erga errg