Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej i zagospodarowania terenu w Telatynie

Kwota dofinansowania: 7 790 000,00 PLN
Całkowita wartość brutto: 8 657 970,00 PLN
Zadanie obejmuje wykonanie „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną, zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej i zagospodarowania terenu w Telatynie” w tym:
1) wykonanie następujących robót:

  • budowa budynku z reaktorem biologicznym wraz z instalacjami wewnętrznymi
  • modernizacja istniejącej pompowni ścieków
  • modernizacja istniejącej stacji odwadniania osadów
  • przebudowa i rozbudowa instalacji i sieci technologicznych: kanalizacji ścieków surowych, oczyszczonych, osadu nadmiernego, wodociągu wody technologicznej, rurociągu do napowietrzania reaktora, instalacji elektrycznej wraz z montażem agregatu prądotwórczego
  • przebudowa sieci wodociągowej
  • wykonanie utwardzeń (dojazd, dojścia piesze) i ogrodzenia
  • budowa instalacji fotowoltaicznej

2) dostawę następującego sprzętu: ciągnik rolniczy; ładowacz czołowy; mulczer; przyczepę do wywozu osadu; przyczepę asenizacyjnej do dowozu ścieków i osadów.
Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.