Przebudowa drogi gminnej nr 111655L Kryszyn – Łykoszyn od km 0+009 do km 2+215

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 2206mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 5,5m. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, Ławy i krawężniki, podbudowy, nawierzchnie, plantowanie i umocnienia, urządzenia drogowe, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa