Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok