Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Telatyn

DOFINASOWANIE: 1 233 819,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 258 999,71PLN

Inwestycja polega na przebudowie zespołu dróg w gminie Telatyn o łącznej długości 687 mb. składającego się z trzech dróg gminnych na których wykonana zostanie nawierzchnia z płyt betonowych:
Zadanie 1 – Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 539 od km 0+000,00 do km
0+219,00 w miejscowości Wasylów
Zadanie 2 – Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 556 od km 0+000,00 do km 0+168,00 w miejscowości Wasylów
Zadanie 3 – Przebudowa drogi nr ewidencyjny działki 783; 822 od km 0+011,00 do km 0+311,00 w miejscowości Telatyn .
Planowany okres realizacji kwiecień – czerwiec2024r.