Podpisano umowę na dofinansowanie Klubu Seniora w Gminie Telatyn

29 kwietnia br w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ,,Klub Seniora w Gminie Telatyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, w ramach działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne. Gminę Telatyn w imieniu Wójta Gminy reprezentował Sekretarz pan Mieczysław Szaruga oraz Skarbnik pan Tomasz Szaruga. Na warunkach określonych w umowie Gmina na realizację projektu otrzyma 1 140 291,01zł. Całkowita wartość projektu wynosi  1 342 941,01zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na prace adaptacyjne i dostosowanie budynku na potrzeby Klubu Seniora oraz na usługi prozdrowotne i aktywizację Seniorów z terenu Gminy Telatyn.