Nowe władze Rady Społecznej Szpitala Powiatowego ZOZ

Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski został powołany na stanowisko Sekretarza Rady Społecznej SP ZOZ, której posiedzenie odbyło się 2 kwietnia br. w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski. Akty powołania na poszczególne stanowiska wręczył pan Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu. Zastępcą Przewodniczącego został wybrany pan Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, a Sekretarzem pan Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn. Rada Społeczna pracuje w oparciu o roczny plan pracy zawierający główne kierunki działań i sposoby ich realizacji. Głównym jej zadaniem jest m.in. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach planu finansowego, regulaminu organizacyjnego oraz dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.