Nowe drogi w Kryszynie i Telatynie

W miejscowości Telatyn oddano do użytku kolejne zadanie inwestycyjne pn.: „ Przebudowa drogi gminnej  nr 111694L od km 0+007 do km 0+256 w miejscowości Telatyn”. Wartość wykonanych robót budowlanych to kwota 228 082,86 zł . W wyniku realizacji przedsięwzięcia położono nowe, zbrojone płyty żelbetonowe na podsypce cementowo- piaskowej na odcinku dł. 249 mb. Gmina Telatyn na to zadanie otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” 213 136,86 zł . Do użytku oddano również drogę gminną w Kryszynie – zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji (przebudowie) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+003 do km 0+309 w miejscowości Kryszyn o długości 306m. Wartość wykonanych robót budowlanych stanowi kwotę 245 986,35 zł. Na to zadanie Gmina Telatyn również otrzymała dofinansowanie – Dotacja Celowa ze środków Budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 120 000,00 zł.