Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111693L od km 0+007,9 do km 0+418 w miejscowości Telatyn”

Gmina Telatyn w 2024roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 111693L od km 0+007,9 do km 0+418 w miejscowości Telatyn”

DOFINASOWANIE: 655 843,01 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 819 803,77PLN

DATA PODPISANIA UMOWY listopad 2023r.

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 410,1mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 3,5m z mijankami. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia drogowe, skarpy, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa. Okres realizacji zadania: marzec – wrzesień 2024r.