Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111692L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Telatyn”

“Gmina Telatyn w 2022 roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego  „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 111692L od km 0+000 do km 0+600 w miejscowości Telatyn”
Kwota dofinansowania: 387 292,94 PLN
Całkowita wartość zadania: 572 168,62 PLN

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 600mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 4,0m na odcinku dł. 290mb. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia drogowe, skarpy, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa.”

Zadanie zrealizowane zostało w 2022r.

Odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 5.09.2022r.