Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111684L od km 0+150,00 do km 0+551,10 w miejscowości Dutrów”

Gmina Telatyn w 2024roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” pod nazwą zadania: „Przebudowa drogi gminnej  nr 111684L od km 0+150,00 do km 0+551,10 w miejscowości Dutrów

 DOFINASOWANIE: 454 499,17 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 568 123,97PLN
DATA PODPISANIA UMOWY luty 2024r

Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi dł. 401,1mb w tym wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej szer. 3,5m z mijankami. W zadaniu zaprojektowano wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przepusty, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia drogowe, plantowanie i umocnienia, obsługa geodezyjna. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa. Okres realizacji zadania: marzec – wrzesień 2024r.