Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2020 roku otwartego konkursu ofert dokonano wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Informacja 414 KB 182