INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Telatyn podobnie jak w 2020 r. zamierza przystąpić do programu realizowanego w latach 2020-2022 pn.: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany, jeśli samorząd otrzyma dofinansowanie, a odpady zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy wypełnią i dostarczą ankiety, i tylko w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w owych dokumentach.
Pierwszy krok w całym procesie stanowi przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie będą utylizowane z terenu gminy. W związku z tym władze gminy proszą osoby zainteresowane programem o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Telatyn pokój nr 10 do 10 września 2021 roku. Zbiórka odpadów rolniczych będzie bezpłatna, przy założeniu, że Gmina Telatyn podpisze umowę z Wykonawcą, który odbierze odpady w cenie do 500zł/Mg, dlatego prosimy aby ankieta była wypełniona rzetelnie, ponieważ podane ilości odpadów będą podstawą do złożenia przez gminę wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Z uwagi na to, że dofinansowaniem nie są objęte koszty zbierania odpadów z gospodarstw, rolnicy we własnym zakresie będą obowiązani dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy. O terminie i miejscu zbiórki rolnicy zostaną poinformowani telefonicznie. Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń (np. ziemi), a folie – złożone i związane.
Od rolników będą odbierane następujące rodzaje odpadów: folie rolnicze, tunelowe, ogrodnicze; folia po balotach sianokiszonek; siatki do owijania balotów; worki po nawozach; sznurki rolnicze; opakowania typu BIG-BAG.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis. W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.