INFORMACJA dotycząca limitu pozyskiwania danych jednostkowych z Rejestru PESEL i Rejestru Mieszkańców przez podmioty publiczne

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z Rejestru PESEL lub Rejestrów Mieszkańców.

  W związku z powyższym podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do Rejestru PESEL/ Rejestrów Mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z Rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych Rejestrów Mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

     Jak zostało to bowiem wskazane powyżej, w sytuacji wykorzystania ustawowo określonego limitu i skierowania dodatkowych wniosków, organ, do którego takie wnioski wpłyną, nie ma podstaw prawnych do ich realizacjia postępowanie w sprawie zakończy się wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Celem uzyskania kolejnych danych jednostkowych, już po wykorzystaniu limitu, podmiot publiczny, którego taka sytuacja dotyczy, kolejne informacje w danym roku kalendarzowym może uzyskać wyłącznie w sposób samodzielny za pośrednictwem teletransmisji danych, bądź też oczekiwać na odnowienie się limitu udostępnień w liczbie 300 danych jednostkowych, co każdorazowo następować będzie z dniem 1 stycznia danego roku.