Informacja

Firma EDOTUR Sp. z o. o. w partnerstwie z PROSTUDIUM EDYTA TRUSEK, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 realizuje projekt_ „Misja adaptacja” nr FELU.09.07-IP.02-0028/23. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zdolności do zatrudnienia u min. 90% spośród 70 osób zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, które skorzystają ze ścieżki wsparcia oferowanego w ramach projektu w okresie od 01.03.2024 r. do 31.05.2025 r.

Działania przewidziane w projekcie:

 1. IDENTYFIKACJA POTRZEB – wsparcie zakończone będzie opracowaniem lub aktualizacją dla każdego Uczestnika/czki Projektu Indywidualnego Planu Działania dopasowanego do jego/jej potrzeb, oczekiwań i możliwości.
 2. SZKOLENIA PROWADZĄCE DO NABYCIA, PODNIESIENIA, UZUPEŁNIENIA LUB ZMIANY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – podwyższenie i dopasowanie kwalifikacji zawodowych UP, które będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP i dostosowane do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Przykładowe proponowane szkolenia zawodowe:

I. Kucharz/Piekarz/Cukiernik -> branża gastronomiczna
II. Instalacje i montaż narzędzi OZE: pompy ciepła/solary/ogniwa fotowoltaiczne -> odnawialne źródła energii (OZE)
III. IT -> grafika komputerowa/opracowywanie aplikacji internetowych/przygotowywanie materiałów na potrzeby stron WWW/ elementy programowania, projektowanie, doskonalenie produktów i usług cyfrowych itp.)

 1. POŚREDNICTWO PRACY – jego celem jest udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a także udzielanie UP pomocy związanej z poruszaniem się po lokalnym/regionalnym rynku pracy w procesie adaptacji do jego warunków.
 2. 3-miesięczny STAŻ ZAWODOWY – w wymiarze 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych dziennie ; celem wsparcia jest zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnego do adaptacji do lokalnego rynku pracy i zwiększenia swoich szans na stabilne zatrudnienie.

W trakcie objęcia wsparciem w projekcie oferowane jest:

 • Ubezpieczenie podstawowe oraz NNW
 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 15,56 zł brutto/godzinę dydaktyczną uczestnictwa w szkoleniu
 • Stypendium stażowe w wysokości 1 790,30 zł netto/miesiąc stażu
 • Zwrot Kosztów Dojazdu (ZKD) dla osób, które dojeżdżają do miejsca realizacji wsparcia spoza miejsca zamieszkania na wszystkie przewidziane zadania
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze
 • Catering na szkoleniach w postaci obiadu oraz serwisu kawowego
 • Certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kwalifikacje zawodowe

Grupę docelową stanowić będzie 70 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, z czego 42 osoby stanowić będą kobiety, a pozostałych 28 mężczyźni. Wśród tej grupy znajdą się osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika (utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej, wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż 1/2 wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie samozatrudnione lub
 • Osoby odchodzące z rolnictwa

W rezultacie minimum 42 osoby nabędą kwalifikacje zawodowe i tyle samo osób podejmie pracę dzięki udziałowi w projekcie!

Kontakt:

Biuro Projektu – ul. Długa 5/116, 20-346 Lublin,
telefon: 694-211-774, e-mail: projekty.edotur@gmail.com
strona internetowa: http://edotur2024.edotur.pl/

Biuro projektu jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 470 KB 22
pdf plakat projekt 925 KB 12