Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej  nr 111674L od km 0+700 do km 1+350 w miejscowości Radków”

Gmina Telatyn w 2021roku realizuje zadanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych pod nazwą:Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej  nr 111674L od km 0+700 do km 1+350 w miejscowości Radków”

Całkowita wartość zadania: 449 961,21 PLN

Dofinansowanie z RFI L: 187 338,21 PLN

Krótki opis zadania:

Długość przebudowanego odcinka 650mb; szerokość nawierzchni 4m; w km od 0+862 do 0+891 i od 1+285 do 1+314 strona lewa zaprojektowano mijanki szer. 5m.  Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5-63mm gr. warstwy 12cm – warstwa dolna  3174m²;  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. warstwy 8cm – warstwa dolna  3174m²;  wykonanie nawierzchni AC11W 50/70 gr. 4cm – warstwa wiążąca 2914m²;  wykonanie nawierzchni AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna 2654m²;  plantowania terenu; obsiew trawą korony nasypów; oznakowanie pionowe; bariery ochronne U-14a  24mb.;  obsługa geodezyjna, wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.