Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 111674L od km 0+700 do km 1+350 w miejscowości Radków”

Gmina Telatyn w 2021roku realizuje zadanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych pod nazwa: „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Całkowita wartość zadania: 437 705,46 PLN
Dofinansowanie z RFRD: 262 623,00 PLN
Krótki opis zadania:
Długość przebudowanego odcinka 650mb; szerokość nawierzchni 4m; w km od 0+862 do 0+891 i od 1+285 do 1+314 strona lewa zaprojektowano mijanki szer. 5m. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty rozbiórkowe; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5-63mm gr. warstwy 12cm – warstwa dolna 3174m²; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5mm gr. warstwy 8cm – warstwa dolna 3174m²; wykonanie nawierzchni AC11W 50/70 gr. 4cm – warstwa wiążąca 2914m²; wykonanie nawierzchni AC11S 50/70 gr. 4cm – warstwa ścieralna 2654m²; plantowania terenu; obsiew trawą korony nasypów; oznakowanie pionowe; bariery ochronne U-14a 24mb.; obsługa geodezyjna wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.