Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej  nr 111694L od km 0+007 do km 0+256 w miejscowości Telatyn”

Całkowita wartość zadania: 228 082,86PLN

Dofinansowanie z RFI L: 213 136,86 PLN

Krótki opis zadania:

Długość przebudowanego odcinka 249mb; szerokość nawierzchni  3m; mijanka szer. 5m. dł. 30m.  Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; wykonanie robót ziemnych; wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr 10cm.   853,5m²; wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, grubość po zagęszczeniu 12cm 853,5m²; wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych 300x150x100 z betonu C30/37  (B-37) gr. 15cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 5cm 853,5m²; plantowanie poboczy; oznakowanie pionowe; wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.