Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Budżetu Państwa z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU LIKWIDACJI OSUWISK I OCHRONY WĄWOZÓW LESSOWYCH PRZED EROZJĄ pod nazwą “Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127539L od km 0+005 do km 0+340 w miejscowości Łachowce”

Nazwa zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127539L od km 0+005 do km 0+340 w miejscowości Łachowce”
Całkowita wartość zadania: 302 268,34 PLN
Dofinansowanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych: 220 900,00PLN

Krótki opis zadania:
Długość przebudowanego odcinka 335mb; szerokość nawierzchni 3m; dodatkowo zaprojektowano mijankę szer. 5m. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; profilowanie i zagęszczanie podłoża; warstwa odsączająca z piasku gr. warstwy 10cm 1068m²; wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5MPa gr. warstwy 12cm 1068m²; wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych nowych 300 x 150 z betonu C 30/37 grubość 15cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4cm 1068m²; plantowanie korony nasypów i poboczy; obsiew poboczy trawą; inwentaryzacja geodezyjna, wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.