Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego pod nazwą: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Budowa Centrum Promocji Wsi Poturzyn”

Całkowita wartość zadania: 1 606 311,43 PLN

Dofinansowanie z RFI L: 1 000 000,00 PLN

Krótki opis zadania:

Podstawowe parametry obiektu:

  • powierzchnia zabudowy całego budynku 321,03 m2,
  • powierzchnia użytkowa 208,99 m2,
  • kubatura całkowita budynku 1 673,24 m3,
  • liczba kondygnacji 1
  • szerokość i długość budynku 24,04 x 15,35m

Zakres robót obejmuje: roboty ziemne; fundamenty – podkłady, ławy, stropy, ściany fundamentowe; izolacja fundamentów; zasypywanie wykopów przy fundamentach; podkłady pod posadzki na gruncie; ściany murowane nośne zewnętrzne i wewnętrzne; kominy; elementy żelbetowe i stropy; dach budynku; ścianki działowe; posadzka na parterze na gruncie – izolacje i szlichty; posadzki na piętrze – izolacje i szlichty; stolarka okienna i drzwiowa; zbiornik bezodpływowy; instalacja odgromowa; instalacja elektryczna; instalacja wodociągowa; instalacja kanalizacyjna; instalacja c.o.; tynki wewnętrzne, malowanie i okładziny ceramiczne; posadzki – wykończenie; stolarka drzwiowa wewnętrzna; elewacja; podesty zewnętrzne; utwardzenie terenu; zieleń; przyłącze kablowe; przyłącze wodociągowe; ogrodzenie; budowa altany; oświetlenie zewnętrzne; wykonanie pozostałych robót przewidzianych w dokumentach składających się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.