Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Państwowych Funduszy Celowych pod nazwa: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej w Dutrowie”
Całkowita wartość zadania: 460 266,49 PLN
Dofinansowanie z RFI L: 368 671,94 PLN
Krótki opis zadania:
Część miejscowości Dutrów dla której zaprojektowano budowę nowej sieci wodociągowej, zaopatrywana jest w wodę poprzez istniejący wodociąg o bardzo małych przekrojach (dn 40 i dn 50) z rur stalowych. Sieć ta wybudowana w latach osiemdziesiątych jest mocno skorodowana i wyeksploatowana. Z uwagi na zbyt małą średnicę nie zapewnia właściwego ciśnienia i potrzebnej ilości wody odbiorcom których zaopatruje. Nie zapewnia również wody na cele p. pożarowe. Mając na względzie powyższe oraz liczne interwencje mieszkańców wsi Dutrów zdecydowano o budowie nowej sieci wodociągowej.
Podstawowe parametry wodociągu:
Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 2059m w tym:.

  • dz. 90/5,4 – 273 m
  • dz. 110/6,6 – 1786 m
    Uzbrojenia sieci stanowić będą :
  • hydranty p. pożarowe nadziemne
  • zasuwy żel-wod. kołnierzowe
    Przejścia pod drogami wykonane metodą przewiertu w rurach osłonowych stalowych.