Gmina Telatyn po raz kolejny zakupiła sprzęt komputerowy w ramach Programu zdalna Szkoła +

Gmina Telatyn w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, realizując projekt grantowy pn Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ponownie zakupiła 29 sztuk wysokiej jakości laptopów wraz ze słuchawkami, ładowarkami i myszkami. Laptopy zostały nieodpłatnie przekazane do Szkoły Podstawowej w Telatynie. Ostatecznymi Beneficjentami projektu będą nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie.