Co powinieneś wiedzieć w sprawie uprawy konopi w roku 2021 na terenie Gminy Telatyn

Czy mogę legalnie uprawiać konopie
W Polsce można uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa innych konopi jest zabroniona!
Kto może uprawiać konopie włókniste
O zezwolenie na uprawę konopi włóknistych możesz wystąpić jeśli jesteś:
• przedsiębiorcą,
• osobą fizyczną (rolnikiem).
Warunkiem, który musisz spełnić jest niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Czyli nie możesz być karany za:
• nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
• nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
• zabór w celu przywłaszczenia lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej.
Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy
Sprawdź jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych obowiązują na terenie, gdzie planujesz uprawę. Uchwała sejmiku województwa reguluje np. ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy i ich rejonizację.
Uprawę konopi włóknistych możesz prowadzić tylko:
• na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany;
• jeżeli posiadasz umowę kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.
Jeśli planujesz przetwarzać konopie włókniste z własnej uprawy we własnym zakresie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa – to złóż odpowiednie zobowiązanie do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po ich wysianiu.

Zasady uprawy konopi
Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.
Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.
Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.
Termin
Przed rozpoczęciem uprawy.
Dostaniesz decyzję w sprawie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych
Jeśli urząd zezwoli ci na uprawę konopi włóknistych, to zostaniesz wpisany do rejestru wydanych zezwoleń na danym terenie.

U W A G A !
Nie otrzymasz zezwolenia jeśli urząd stwierdzi, że:
• istnieje obawa, że zbiory z uprawy konopi włóknistych nie będą odpowiednio zabezpieczone przed ich wykorzystaniem na cele niezgodne z prawem,
• byłeś karany za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dokumenty
1.Wniosek o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych
Druk do pobrania ze strony internetowej UG lub osobiście w UG Telatyn.

2.Umowa kontrakcji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
3.Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone ustawą
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Zgodnie z art. 47 ust.3b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązanie zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę firmy, siedzibę i adres producenta konopi włóknistych;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
3) zwięzły opis zakładu przetwórczego lub miejsca przetwarzania wraz z wyposażeniem;
4) informację o rodzajach produktów, które będą wytwarzane przez zakład przetwórczy.
4.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 1. Faktura zakupu materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany .
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 2. Etykieta z opakowań materiału siewnego konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany.
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Druk do pobrania ze strony internetowej UG lub osobiście w UG Telatyn.

Złóż razem z wnioskiem umowę kontrakcji lub zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie.
Umowa kontrakcji powinna być podpisana z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.
Zobowiązanie załączasz jeśli będziesz samodzielnie przetwarzać konopie włókniste z własnych upraw na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych lub nasiennictwa.

Ile zapłacisz
30,00 zł

Opłatę wpłać na konto wskazane poniżej.
< Dane urzędu , na którego konto należy dokonać przelewu >
Urząd Gminy Telatyn, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn
< i banku, na którego konto należy dokonać przelewu >
Bank Spółdzielczy w Łaszczowie o/Telatyn
< numer konta bankowego >
69 9620 0005 0100 0172 2002 0002
< z dopiskiem >
„opłata za wydanie zezwolenia”

Ile będziesz czekać
Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać
Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji to możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem urzędu, który ci ją wydał w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Warto wiedzieć
Kontrola prowadzonych upraw
Sposób prowadzenia przez ciebie uprawy konopi włóknistych będzie podlegał kontroli. Jeśli urząd stwierdzi, że jest ona prowadzona niezgodnie z przepisami ustawy (np. na innej powierzchni lub z wykorzystaniem innego materiału siewnego, bez wymaganych umów kontraktacji) to dostaniesz nakaz zniszczenia tych upraw (np. przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób), na twój koszt. Nakaz zniszczenia musisz wykonać natychmiast.
Musisz przechowywać faktury zakupu oraz etykiety z opakowań materiału siewnego stosowanych roślin.
Urząd cofnie ci udzielone zezwolenie jeśli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.
Kary za nielegalne uprawy
Nielegalna uprawa:
• konopi włóknistych podlega karze grzywny,
• konopi innych niż konopie włókniste podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ich ilości od 6 miesięcy do 8 lat.
Uprawy maku i konopi włóknistych są pod szczególnym nadzorem państwa
Urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie.
Sejmik każdego województwa (na podstawie opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.