Gmina Telatyn w 2021 roku realizuje zadanie ze środków Budżetu Państwa z WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU LIKWIDACJI OSUWISK I OCHRONY WĄWOZÓW LESSOWYCH PRZED EROZJĄ pod nazwą “Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127539L od km 0+005 do km 0+340 w miejscowości Łachowce”

Nazwa zadania: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 127539L od km 0+005 do km 0+340 w miejscowości Łachowce”Całkowita wartość zadania: 302 268,34 PLNDofinansowanie ze środków…