Organizacje publiczne

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Gminy Telatyn

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Gminy Telatyn powstało w 2001 roku. Funkcję Prezesa od samego początku pełni pani Jadwiga Wacko. Głównym założeniem działalności stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działalności kulturalnych i oświatowych na terenie Gminy Telatyn, rozwój kultury i jej promocji. Dodatkowo Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz społeczności lokalnej, osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, w zakresie kultury, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. Istotne znaczenie ma działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich oraz prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego oraz promocję zdrowia i sportu. Założenia te są w pełni realizowane. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych nie tylko na terenie Gminy Telatyn ale także poza nią. Bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Gminy, służąc pomocą i wsparciem. Członkowie Stowarzyszenia skupiają się w Zespole Artystycznym ,,Fermata”.

Adres: Brak informacji

tel.: Brak informacji

E-mail: Brak informacji

Stowarzyszenie Przyjaciół Poturzyna im. Fryderyka Chopina i Tytusa Woyciechowskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Poturzyna im. Fryderyka Chopina i Tytusa Woyciechowskiego rozpoczęło działalność 01.07.2013 roku. Od kwietnia 2014 roku jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Poturzynie. Stowarzyszenie założyli nauczyciele i rodzice uczniów uczęszczających do w/w szkoły. Praca członków Stowarzyszenia skupia się głównie na różnorodnych działaniach związanych z funkcjonowaniem szkoły. Ma współudział w organizacji imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz wspomaga szkołę finansowo.

Adres: Brak informacji

tel.: Brak informacji

E-mail: Brak informacji

Stowarzyszenie Pomocy im. św. Karola Lwangi

Stowarzyszenie Pomocy im. św. Karola Lwangi istnieje od grudnia 2015 roku, to właśnie wtedy zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Założyciele stowarzyszenia – lekarze, księża, samorządowcy i biznesmeni z powiatu tomaszowskiego postawili sobie bardzo szczytny cel. Chcieli zbierać środki finansowe, aby móc stworzyć centrum medyczne w Ugandzie, w Soroti. Z inicjatywą pomocy wyszła Wójt Gminy Telatyn Elżbieta Stąsiek – Witkowska, która uczestniczyła w zorganizaowanym przez Stowarzyszenie ,,Akcja Pacjent" sympozjum pt. ,,Zdrowa Gmina". Poruszona opowieściami pochodzącego z Ugandy Paula Ochena – asystenta prof. Tomasza Karskiego z Lublina o tym, jak ciężko żyje się w Ugandzie, jak wygląda opieka medyczna w tym kraju i w jakich warunkach żyją tam ludzie, postanowiła pomóc. Swym ,,dobrym" entuzjazmem zaraziła innych. W konsekwencji podjetych działań, założono Stowarzyszenie którego została Członkiem Zarządu, funkcję zaś Prezesa powierzono lekarzowi medycyny panu Marianowi Domagale. Wród założycieli znaleźli się także m.in. prof. Tomasz Karski, ks. prof. Tadeusz Guz, pan Grzegorz Petryniak, pan Jacek Sikora, pan Jacek Zabandżała, pan Mieczysław Szaruga.
Zakładając Stowarzyszenie, założyciele wyznaczyli sobie kilka istotnych celów. Do zadań szczegółowych Stowarzyszenia należą m.in.: udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Afryce, a przede wszystkim z rejonów położonych przy granicy Ugandy, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Soroti, budowa i wyposażenie szpitali oraz punktów medycznych, pomoc w wyposażaniu szkół, pomoc dla organizacji polonijnych w krajach utrzymujących polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską, patronat nad miejscami pamięci narodowej oraz pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, smotnymi, ubogimi na terenie Afryki, a szczególnie w Ugandzie. Aktualnie Stowarzyszenie współpracuje z Zakonem Ojców Białych, którzy prowadzą misję w Ugandzie. Członkowie Stowarzyszenia planują wyjazd do Ugandy, na początku przyszłego roku, by na miejscu realnie rozpocząć działania wypływające ze Statutu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przekazało już pierwszą transzę funduszy na założone działania.

Adres: Brak informacji

tel.: Brak informacji

E-mail: Brak informacji

Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów

Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów zostało powołane dla troski o dziedzictwo kulturowe; przeszłość, współczesność oraz perspektywy Regionu. Wśród celów działania Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Adres: Brak informacji

tel.: Brak informacji

E-mail: Brak informacji

Stowarzyszenie Wędkarzy i Ochrony Środowiska w Telatynie

Stowarzyszenie Wędkarzy i Ochrony Środowiska w Telatynie – Prezesem Stowarzyszenia jest pan Roman Gawlik.

Adres: Brak informacji

tel.: Brak informacji

E-mail: Brak informacji