Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje ogólne

W celu realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej(Dz.U. z 2015r., poz. 1255) od 1 stycznia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Telatynie porad prawnych udzielać będą: adwokaci, radca prawny oraz członkowie stowarzyszenia. Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do porozumienia pomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez: Pana Jana Kowalczyka - Starostę Tomaszowskiego i Pana Jerzego Wereszczaka - Wicestarostę Tomaszowskiego oraz Panią Elżbietą Stąsiek - Witkowską - Wójta Gminy.

Wyrównanie szans

w dostępie do pomocy prawnej.

PONAD 1500

punktów pomocy

PROFESJONALNIE

pomoc adwokatów, гadców prawnych, wykwalifikowanych prawników і doradców podatkowych

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

50% punkt6w pomocy pi-awnej oi-az edukacja pi-awna

W szczegółach

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? – Osoba fizyczna, która:
W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
Posiada Kartę Dużej Rodziny;
Uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
Posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
Nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;
W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie:
Prawa pracy;
Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
Prawa cywilnego;
Spraw karnych;
Spraw administracyjnych;
Ubezpieczenia społecznego;
Spraw rodzinnych;
Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie zaś obejmowała spraw:
Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
Udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
Sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,
Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Infografika

Harmonogram

Nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Telatyn