Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 2 listopada 2018 r_  *.PDF

Zawiadomienie  *.PDF

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego  *.PDF

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego  *.PDF

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego  Uchwała.PDF

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Telatynie z dnia 24 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.  Uchwała.PDF

Informacja o składach OKW ds ustalenia wyników głosowaniaINF.PDF
Informacja o składzie OKW ds przeprowadzenia głosowania INF.PDF
INFORMACJA OKW №1.INF.PDF
INFORMACJA OKW №2.INF.PDF
INFORMACJA OKW №3.INF.PDF
INFORMACJA OKW №4.INF.PDF
INFORMACJA OKW №5.INF.PDF
 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Telatynie z dnia 4 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Telatyn bez glosowania w okręgu wyborczym nr 6 OBWIESZCZENIE.PDF

OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Telatyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.OBWIESZCZENIE.PDF
OBWIESZCZENIE o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Telatyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.OBWIESZCZENIE.PDF
OBWIESZCZENIE o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Telatyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.OBWIESZCZENIE.PDF
Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Telatyn  Postanowienie.PDF

 

INFORMACJA
o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych:

PROTOKÓŁ.PDF

 

  

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU II
z dnia 20 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Zamościu II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa : Łachowce; Telatyn Kolonia Pierwsza : ul. Brzozowa, ul. Dobra, ul. Lipowa, ul. Polna, ul. Św. Anny, Franusin, Telatyn : ul. Jana Pawła II, ul. Świerkowa, ul. Zaolzie, ul. Fryderyka Chopina, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Klonowa, ul. Zielona, Posadów Telatyn Kolonia II ul. Akacjowa, ul. Pogodna, ul. Słoneczna

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22, 22-652 Telatyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwo Poturzyn od Nr 1 do Nr 100; Sołectwo Poturzyn od Nr 101; Sołectwo Wasylów

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina, Poturzyn 105/1, 22-652 Telatyn

3

Sołectwo Kryszyn Sołectwo Łykoszyn

Świetlica Wiejska, Kryszyn 20, 22-652 Telatyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwo Marysin, Osada i Sołectwo Suszów; Sołectwo Nowosiółki; Nowosiółki-Osada; Sołectwa: Radków i Radków-Kolonia;

Świetlica Wiejska, Nowosiółki 16a, 22-652 Telatyn

 

5

Sołectwo Żulice; Sołectwo Dutrów

Świetlica Wiejska, Żulice 55, 22-652 Telatyn

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zamościu II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Telatyn najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

                            Komisarz Wyborczy

                            w Zamościu II

 

                            Ewa Adamiak

AKT PEŁNOMOCNICTWA
do głosowania w wyborach

Kto może ustanowić pełnomocnika?

1. Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach, zwanego dalej „pełnomocnictwem do głosowania”.

2. Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

Kto może być pełnomocnikiem?

• osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Kto nie może być pełnomocnikiem?

• osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

• mąż zaufania;

• obserwator społeczny;

• osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: • tylko od jednej osoby lub • od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Jak udzielić pełnomocnictwa?

• w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku należy dołączyć:

• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku),

• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem- w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania i przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

Terminy składania wniosków:

Wniosek należy złożyć najpóźniej:

• do dnia 12 października 2018 r. - w tzw. I turze wyborów

• wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzone. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:

• cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 19 października 2018 - w tzw. I turze wyborów i do dnia 2 listopada 2018 r. - w tzw. II turze wyborów poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym,pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego. W przypadku wyborcy niemogącego lub nieumiejącego złożyć podpisu podstawę do odnotowania w wykazie cofnięcia pełnomocnictwa stanowi protokół potwierdzający wolę cofnięcia przez wyborcę pełnomocnictwa, o ile została ona potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości, sporządzony przez wójta lub innego upoważnionego pracownika urzędu gminy albo przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Gdzie można składać wnioski ?

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Telatyn

wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.PDF  zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.PDF 

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Telatynie

Gminna Komisja Wyborcza w Telatynie pełni dyżury w Urzędzie Gminy Telatyn - pokój -Nr 16 od poniedziałku do piątku - w godzinach 10:00- 14:00 i dodatkowo w sobotę 15 września od godz.9:00 do 12:00 w dniu 17 i 26 września 2018 roku Komisja pełni dyżur od godziny 9:00 do godziny 24:00

INFORMACJA
Urzędnik Wyborczy przyjmuje zgłoszenia do składów osobowych:

-obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździemika br,
-obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach zarządzonych na dzień 21 paździemika br
W Urzędzie Gminy Telatyn:

-środa 19.09.2018 w godz.9:00 do 12:00
-czwartek 20.09.2018 w godz.9:00 do 12:00
-piątek 21.09.2018 w godz. 9:00 do 15:00

Ponadto zgłoszenia do w/w komisji przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w dniach l7.09.2018 do 21.09.2018 w godzinach 8:00 do 15:00

 

Urzędnik Wyborczy

(-) Alina Pliżga

Dokumenty normatywne