REGULAMIN
I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek


ORGANIZATORZY I CEL PRZEGLĄDU

1. Organizatorem przeglądu jest Wójt Gminy Telatyn
2. Celem konkursu jest:
- popularyzacja tradycyjnych, staropolskich kolęd i pastorałek, w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego,
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- promowanie młodych talentów.
WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG I PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK
1. W konkursie mogą brać udział
- soliści/duety
- zespoły

reprezentanci szkół, przedstawiciele innych działających na terenie gminy Telatyn organizacji ( KGW, Stowarzyszenia, Klub Seniora) oraz mieszkańcy gminy Telatyn.
2. Szkoły zgłaszające uczestników prosimy o wytypowanie maksymalnie 5 osób z danej kategorii (soliści/duety, zespoły)
3. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
4. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania:
- kolędy i pastorałki
lub
- dwóch dowolnych tradycyjnych kolęd
5. Kolędy muszą być starannie dobrane pod względem tekstów.
6. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym bez śpiewanej linii melodycznej na płycie CD lub pendrive. Dopuszcza się akompaniament przy użyciu instrumentów własnych.
7. Formularz zgłoszeń ( załącznik nr 1 do regulaminu) należy przesłać na:
- adres mailowy: e.galant-wozniak@telatyn.pl
lub
- dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Telatynie, ul. F.Chopina 10
w nieprzekraczalnym terminie do 15stycznia 2019r. (decyduje data wpływu)
8. Przegląd odbędzie się na sali Świetlicy Wiejskiej w Telatynie, ul. św. Anny 4, we wtorek 29 I 2019 r. o godz. 11.00. Osoby poniżej 18 roku życia prosimy o przybycie z opiekunami ze szkół lub rodzicami.
9. Postanowienia końcowe:
- o kolejności występów decydują organizatorzy
- wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie
materiałów fotograficznych w prasie oraz innych mediach reklamujących imprezę
- rezygnacja z występu jest równoznaczna z dyskwalifikacją
- regulamin został przygotowany przez Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminy w Telatynie, dnia 2 stycznia 2019r.
Kontakt do organizatorów:
Urząd Gminy w Telatynie, ul. F.Chopina 10 tel. 84 66 13 110 wew. 26,
Ewelina Galant-Woźniak, e-mail: e.galant-wozniak@telatyn.pl

 

REGULAMIN I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Podziel się tym: